بادام سنگی در اصفهان باعث آلودگی هوا شد

مقاله بادام هسته دار در مونته نگرو، گونه های میوه هسته دار در مزارع تجاری فشرده و نیمه فشرده رشد می کنند. با این حال، تولید بادام عمدتاً در باغ های خانوادگی و مصرف خانگی سازماندهی می شود.

در طول دو فصل ما باغ‌های زردآلو، هلو، شلیل، گیلاس شیرین، آلو ژاپنی و بادام را برای وجود بیماری‌های باکتریایی در مکان‌های جغرافیایی مختلف در مونته‌نگرو بررسی کردیم.

 بادام سنگی در اصفهان طرفداران بسیاری دارد از ضایعات برگ، دمبرگ و میوه، شانکر شاخه یا سرشاخه و جوانه های نکروزان، در مجموع 29 جدایه به دست آمد و بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی، بیماری زایی، بیوشیمیایی و مولکولی آنها شناسایی شدند.

بیماریزایی جدایه ها با بازتولید علائم روی برگ، میوه و شاخه های گیاهان میزبان مربوطه تایید شد. آزمایشات بیوشیمیایی نشان داد که جدایه ها متعلق به سودوموناس سیرینگه هستند.

با این حال، خصوصیات جدایه ها تنوع در ویژگی های فنوتیپی و مولکولی آنها را نشان داد. حضور ژن syrB و فعالیت هسته‌زایی یخ بیشتر جدایه‌ها را در سرنگ‌های پاتووار گروه‌بندی کرد. نتایج rep-PCR با استفاده از پرایمر BOX تنوع ژنتیکی بالای جدایه ها را نشان داد.

تجزیه و تحلیل توالی چند لوکوس  با استفاده از چهار ژن خانه داری، نشان داد که 27 جدایه متعلق به گونه ژنومی  مربوط به  هستند. با این حال، جدایه‌های همان فیلوگروه 2 یک تک‌فیلتیک تشکیل ندادند.

گروه یکی از سویه های جدا شده از زردآلو متمایزترین و شبیه به اعضای گونه ژنومی 2، فیلوگروه 3 بود. همه جدایه های آزمایش شده سطوح قابل توجهی از مقاومت به سولفات مس و حساسیت بالایی به سولفات استرپتومایسین را در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند.

معرفی
جنس Pseudomonas یکی از کمپلکس‌ها در طبقه‌بندی باکتری‌ها است. گروه فیلوژنتیک شامل 15 گونه باکتری شناخته شده نزدیک به بیش از 60 پاتووار است  اگرچه طبقه بندی مجموعه گونه های موضوعی مرتبط در 40 سال گذشته بوده است، اما همچنان یک گروه بحث برانگیز از باکتری ها باقی مانده است.

این طبقه بندی بر اساس محدوده میزبان و نشانه شناسی تعریف می شود و گونه های را به گونه های بیماری زا تقسیم می کند. علاوه بر این، در پاتووارها، جدایه ها را می توان به نژادهایی که ویژگی را نسبت به ارقام میزبان خاص نشان می دهند، متمایز کرد.

بر اساس تجزیه و تحلیل هیبریداسیون ونه های سودوموناس  نه گونه ژنوموگونه پیچیده ایجاد شد . تایپ توالی چند لوکوس ) بر اساس شباهت ژن‌های خانه‌دار تأثیر قابل‌توجهی بر طبقه‌بندی فیلوژنتیک داشت.  که تعداد زیادی از سویه ها به اشتباه طبقه بندی شده اند.