مایع دستشویی 20 لیتری سیو موش ها را از منزل شما دور میکند

مقاله آموزشی در مورد توالت های مایع توالت سیو اسکوات به دلیل آداب و رسوم محلی و هزینه کم در کشورهای در حال توسعه کاربرد زیادی دارد.

شستشوی توالت اسکوات می تواند جریان هوای قوی را به خود جذب کند و آئروسل تولید کند. این تحقیق یک ماکت توالت با توالت اسکوات ساخت. جریان هوای ناشی از گرگرفتگی هم مشاهده شد و هم به صورت کمی با سرعت سنجی تصویر ذرات اندازه‌گیری شد.

مایع دستشویی 20 لیتری سیو برای شت و شوی دست مناسب استحداکثر ارتفاع جریان هوای نهفته توسط بادسنج اولتراسونیک شناسایی شد.

برای استنتاج میزان انتشار ذرات، کاسه توالت با یک جعبه محصور برای اندازه گیری غلظت ذرات پوشانده شد.

خطرات ناشی از تماس پوستی ذرات رسوب شده روی دکمه فلاشینگ و دستگیره در و استنشاق احتمالی ذرات معلق در هوا مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که شستشوی یک توالت اسکوات می‌تواند ستون توالت را تا 0.9 متر بالاتر از کاسه توالت افزایش دهد.

یک فرآیند فلاشینگ می تواند 0.29 میلیون ذره با قطرهای بیشتر از 0.3 میکرومتر تولید کند که در این میان 90 درصد ذرات زیر میکرون هستند.

فلاشینگ ممکن است باعث رسوب ذرات روی دکمه شستشو و دستگیره در توالت و همچنین قرار گرفتن در معرض استنشاق حتی نیم دقیقه پس از شستشو در دستشویی شود، به خصوص برای آن دسته از کاربران دستشویی که ناحیه تنفسی آنها زیر 1.0 متر است.

معرفی
شستشوی توالت می‌تواند جریان هوا را به داخل بکشد و قطرات و هسته‌های قطرات تولید کند. قطرات و هسته های قطره ممکن است حاوی میکروارگانیسم های عفونی پس از استفاده عفونی کننده از توالت باشد.

SARS-CoV-2 شناسایی شده در ادرار و مدفوع عفونی 2، 3، 4، 5 خطر انتقال از طریق مدفوع – دهان را برجسته می کند.

در ادرار و مدفوع گزارش کردند. حتی شستشوی چندگانه ممکن است به طور کامل میکروارگانیسم‌ها را از سطوح کاسه توالت حذف نکند1،9،10.

میکروارگانیسم ها همچنین ممکن است یک بیوفیلم روی دیواره داخلی کاسه توالت تشکیل دهند.

بنابراین ممکن است روزها یا هفته ها بعد آنها را شناسایی کنند. بنابراین درک خطر انتقال عفونی برای عموم مردم هنگام دسترسی به توالت های عمومی و استفاده از توالت بسیار مهم است.